حلقه وصل

نظرسنجی نشریه حلقه وصل

مخاطب محترم نشریه "حلقه وصل" لطفاً به این پرسشنامه پاسخ دهید.
پاسخ به این سوال‌ها به شیوه ادامه فعالیت ما کمک زیادی خواهد کرد.